Class of 2013

Albarran, Raquel-v

Barnett, Olivia- v

Bloyer, Aaron- v

Brown, Tyler- v

Burke, Andrew- v

Ellis, Brooklyn- v

Eluwa, Udochukwu- v

Fontanazza, Anthony- v

Hartman, Julia- v

Hildebrandt, Nicholas- v

Hne, Joshua- v

Holmberg, Brooke- v

Jolley, Dean- v

Lake, Bethany- v

Lambdin, Daniel- v

Lashley, Meredith- v

Linton, Megan Elise- v

Melhorn, Matthew- v

Moss, Caitlin- v

Neimiller, Collin- v

Nelson, Weston- v

Pindell, Ryan- v

Reichert, Nathaniel- ni

Sauer, Benjamin – v

Shelley, Kenneth- v

Smith, Miranda- v